Projektien vaihe

Kotihoidon tukeminen

Jämsän dementiayhdistyksen toiminnassa alkoi uusi vaihe. Kun viidentoista toimintavuoden aikana dementiakotitoiminta oli vakiintunut kiinteäksi osaksi Jämsän seudun sosiaali- ja terveyspalveluita, päätti yhdistys suunnata voimavaroja avohoidon kehittämiseen ja luopua dementiakotitoiminnasta vuoden 2006 alussa. Jämsän seudun vanhustenhuollon erityiseksi tavoitteeksi asetettu panostus avohoitoon. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni vanhus voisi asua omassa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista.

HOITOKOTINA OMA KOTI -hanke sai rahoituksen RAY:ltä vuosille 2005 – 2007.

Projektin ansiosta selkeni kokonaiskuva dementoituneiden ja heidän omaistensa kotihoidon tilanteesta. Tältä pohjalta yhdistyksen toimijoilla heräsi kehittämisideoita dementoituneiden ja heidän omaistensa elämänlaadun, hoidon ja tukipalvelujen kehittämiseksi.

KUNTOUTUSTA KOTEIHIN -hanke oli jatkoa edelliselle. Sen tavoitteena oli kuntoutuksellisten menetelmien kehittäminen muistioireisten ja heidän omaistensa kotihoitoon sekä tukea dementoituvien ja heidän omaistensa oikeutta ja mahdollisuutta kuntoutukseen koko sairausprosessin ajan.

Projektin toiminta-aika oli kolme vuotta 2008 – 2010. Projektilla olleet tavoitteet saavutettiin hyvin.

Ohjauksen, neuvonnan ja tiedottamisen kehittämiseen panostettiin ja laadittiin niistä ohjeet ammattihenkilöille.

OSALLISTUVA MUISTISAIRAS – MUISTISAIRAUKSEN ENNALTAEHKÄISEVÄN TYÖN MALLI -hankkeelle on saatu RAY:n rahoitus vuosille 2012 – 2015. Suunniteltu toiminta kohdistui väestötasoisesti kaiken ikäisiin muistisairauksien riskitekijöiden ja niiden ehkäisyn tunnetuksi tekemiseksi mm. nuorten ja työikäisten keskuudessa. Yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja muiden toimijoiden mm. GeroCenterin kanssa oli tavoitteena luoda toimintamalli, jonka avulla voidaan tehokkaasti tukea muistisairaita siten, että he pystyvät säilyttämään itsenäisen ja aktiivisen otteen elämässään. Omaisille ja läheisille annettava tuki sisältyi myös projektin ohjelmaan.

NYT MUN PÄÄSSÄ EI RAKSUTA – TYÖTTÖMYYS ON UHKA AIVOTERVEYDELLE
Projekti 2016 – 2019

Projektin tarkoituksena oli tukea aivojen hyvinvointia tiedollisen ja toiminnallisen aktivoimisen sekä vertaistuen kautta muistisairauksien ennaltaehkäisemiseksi. Projektin ensisijaisena kohderyhmänä olivat pitkäaikaistyöttömät ja heidän puolisonsa.

Projektin aikana järjestettiin erilaisia ohjattuja ryhmiä (luonto, liikunta, ravitsemus ja kulttuuri), mukaan lukien vertaistukiryhmä. Lisäksi projektissa järjestettiin aivoterveyttä koskevia yleisöluentoja, koulutustilaisuuksia sekä aivoterveyttä koskevia infotilaisuuksia. Ensisijaisesti ohjattu ryhmätoiminta kohdistui yli vuoden työttömänä olleisiin ja heidän puolisoihinsa. Muut projektin järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet olivat kaikille avoimia. Ryhmätoiminta, tapahtumat ja tilaisuudet olivat osallistujille pääsääntöisesti maksuttomia.

Projekti tarjosi julkisia palveluja täydentävää toimintaa, eikä se järjestänyt kuntouttavaa työtoimintaa. Projektia rahoitti sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).

JÄMSÄN MUISTIYHDISTYS RY

Viime vuosina on dementoivien sairauksien sijaan siirrytty puhumaan muistisairauksista. Tästä on seurannut tarve muuttaa myös järjestöjen nimiä. Valtakunnallinen liitto on Muistiliitto ry, ja meidän oma yhdistyksemme on vuodesta 2011 lähtien ollut Jämsän Muistiyhdistys ry.

Työ muistisairaiden ja heidän omaistensa hyväksi jatkuu.

Tutustu muihin artikkeleihin